هماهنگی و هم‌صدایی با مردم و حتّی کوتاه آمدن و مدارا