انسان‌های دارای نفس ضعیف‌تر‌ هر چند با صفا و معنوی