کمال قانون در جامعیت آن است و این اتفاق برای قانون وقتی رقم می‌خورد