وقتی حرف حقی در تراز آیات وحی و کلام خداوند به کسی عرضه شود