واقعیت این است که ما به زنده بودن عادت کرده‌ایم و فکر می‌کنیم
 که چون تا الان زنده بودیم و نفس ‌کشدیم، پس تا فردا هم زنده هستیم و نفس خواهیم کشید