دین مجموعه‌ای از سه علم عقائد، اخلاق و دستورات فقهی است که در کنار هم هدایت‌آفرین و مایه سعادت هستند و نادیده گرفتن و کم‌توجهّی به هر کدام از آن سه علم و پرداختن به دیگری انسان را از سعادت بازخواهد داشت.