صدق در طلب و صفای باطن دو ره‌آوردی هستند که در سینه هر مؤمنی گرد هم آمدند، کلید درهای آسمان و نور خروج از اوهام وخیالات شدند.