آزادی وبی‌بندباری وپایبند نبودن به دستورات دینی و آسمانی می‌تواند صحنه‌های جذاب