انسان تا انسان است و تا تعلّقات و وابستگی‌های دنیوی خود