گاهی دوستانی ایرادی میگیرند که چرا بعضی‌ها دیندار نیستند و