هرزه‌نگاری و دیدن صحنه‌های مستهجن از روابط جنسی انسانی و یا