انجام دادن عبادت و یا کارهای خیر در معرض دید مردم نشانه‌ای