واقعیت این است که ما به زنده بودن عادت کرده‌ایم و فکر می‌کنیم