خودکشی، افسردگی و ناامیدی نتیجه زندگی کسانی می‌شود